ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΈΡΓΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Γ' ΚΠΣ (2000-2006)

Παρουσιάζεται το σύνολο των ερευνητικών έργων που χρηματοδοτήθηκαν από τη ΓΓΕΤ, στο πλαίσιο υλοποίησης του Γ΄ΚΠΣ (2000-2006). Τα στοιχεία αντλήθηκαν από τη βάση δεδομένων του Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του Γ΄ ΚΠΣ για την ΓΓΕΤ (ημερομηνία παράδοσης 31/8/2010).

Η κατηγοριοποίηση είναι ανά Δράση και σε κάθε Δράση παρουσιάζεται ο τίτλος δράσης, ο κωδικός και ο τίτλος έργου, σύντομη περιγραφή, ο επιστημονικά υπεύθυνος, ο δικαιούχος (κύριος ανάδοχος), ο προϋπολογισμός, η συμβατική δημόσια δαπάνη και η τελική δημόσια δαπάνη.


ΑΡΧΕΙΑ