ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΙΣ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ 1960–1970

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται η μελέτη με τίτλο «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΝ ΣΧΕΣΕΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1966-1975» η οποία αποτέλεσε έργο της συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Συντονισμού του τότε Βασιλείου της Ελλάδος και της Διεύθυνσης Επιστημονικών Υποθέσεων του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).

Η συγκεκριμένη μελέτη είχε σαν στόχο να απεικονίσει τη διάρθρωση της επιστημονικής έρευνας στην Ελλάδα και να παρουσιάσει σχετικά συμπεράσματα. Κατ’ αυτό τον τρόπο φιλοδοξούσε να αποτελέσει την αφετηρία για την προετοιμασία, μελέτη, χάραξη και εφαρμογή προγραμματισμού στους τομείς της επιστήμης και της έρευνας, σε συνάρτηση με την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Η μελέτη αποτελείται από: 2 τόμους στην Αγγλική γλώσσα και 4 παραρτήματα στην Ελληνική γλώσσα, συνοδεύεται από μία συνοπτική μελέτη του Α. Ν. Καλογερά (Έκδοση του Ελληνικού Κέντρου Παραγωγικότητας) με τίτλο «Η οργάνωση της επιστημονικής και τεχνικής ερεύνης εν Ελλάδι».

Η μελέτη αποτελεί μία διεξοδική ανάλυση και παρουσίαση της ιστορικής εξέλιξης της έρευνας στην Ελλάδα, του κρατικού μηχανισμού της επιστημονικής δράσης, των κεντρικών οργανισμών που επιδιώκουν την ανάπτυξη της επιστήμης και έρευνας, τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης που παρέχουν πανεπιστημιακή κατάρτιση, την έρευνα που εκτελείται στη βιομηχανία, την μετάδοση και εφαρμογή των πορισμάτων της έρευνας, τις διεθνείς επιστημονικές σχέσεις. Επίσης, γίνεται μια προσπάθεια προσέγγισης των αιτιών που οδηγούν στην υστέρηση της ελληνικής επιστημονικής έρευνας και επιχειρείται ο σχεδιασμός μεσοπρόθεσμων και μακροπροθέσμων στόχων για την ανάπτυξη της έρευνας μέσω ενός 10ετούς Προγράμματος για την Επιστημονική Έρευνα και Τεχνολογία σε σχέση με την Οικονομική Ανάπτυξη της Ελλάδας.


ΑΡΧΕΙΑ