1. Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1.1 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1980-1992
1.2 ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΔΕΠΕΤΑ) 1999
1.3 ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΔΕΠΕΤΑ) 2001
1.4 ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΔΕΠΕΤΑ) 2003
1.5 ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΔΕΠΕΤΑ) 2005
1.6 ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΔΕΠΕΤΑ) 2007
1.7 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ Κ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟ 2011 ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ