ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Τον Δεκέμβριο 1983 συντάχθηκε το Πενταετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΕΤ) από το τότε Υπουργείο Έρευνας και Τεχνολογίας στο πλαίσιο κατάρτισης του πενταετούς Προγράμματος Οικονομικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης της χώρας. Το κείμενο αυτό περιελάμβανε τους στόχους, τα μέτρα πολιτικής καθώς και τις προϋποθέσεις και τα συγκεκριμένα έργα που κρίνονταν απαραίτητα για ανάπτυξη στους τομείς της έρευνας και τεχνολογίας.

Από τη δεκαετία του ’80 έως σήμερα η ΓΓΕΤ έχει αναπτύξει και συνεχίζει να αναπτύσσει Επιχειρησιακά Προγράμματα για την έρευνα, την τεχνολογία και την καινοτομία - ΕΠΕΤ Ι, ΕΠΕΤ ΙΙ, Κοινοτική Πρωτοβουλία STRIDE, Γ΄ΚΠΣ, Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης της έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας στο πλαίσιο του (ΕΣΠΑ 2007-2013), κ.α., σε μια προσπάθεια καθιέρωσης ενός σχεδίου ανάπτυξης που να συνδέει με τρόπο αποτελεσματικό την ανάπτυξη του ερευνητικού συστήματος της χώρας με την ανάπτυξη της οικονομίας. Η ουσιαστική αύξηση της ακαθάριστης εγχώριας δαπάνης για επιστημονική και τεχνολογική έρευνα ως ποσοστό του ΑΕΠ, η ανάπτυξη και κατάλληλη αξιοποίηση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού και η διαμόρφωση των κατάλληλων θεσμικών και οργανωτικών δομών για την ανάπτυξη της έρευνας και της τεχνολογίας στην Ελλάδα αποτελούν πρωταρχικής σημασίας στόχους σε όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα της ΓΓΕΤ.

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται κείμενα, μελέτες και απολογιστικές εκθέσεις των προαναφερόμενων προγραμμάτων.


ΑΡΧΕΙΑ