ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Στην πρώτη ενότητα παρουσιάζονται μελέτες με τον τίτλο “ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ” που υποδεικνύουν τον βοηθητικό και υποστηρικτικό τους ρόλο στο σχεδιασμό πολιτικών της ΓΓΕΤ. Συγκεντρώθηκαν μελέτες και εμπειρογνωμοσύνες από το 1980 έως το 2009, ενδεικτικά αναφέρουμε την «Εκπόνηση μελέτης-εμπειρογνωμοσύνης εξειδίκευσης των δράσεων ΕΣΠΑ / ΕΤΑΚ 2007-2013», «Διερεύνηση των τομέων προτεραιότητας για την προώθηση της Ε&Τ κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013» κ.α.

Οι “ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ” ερευνητικών έργων και επιχειρησιακών προγραμμάτων αφορά στα έργα ΠΑΒΕ 1986-1990, του προγράμματος τεχνικής σεισμολογίας και αντισεισμικών κατασκευών (ΣΠΑΚ) 1987-1994, του συντονισμένου προγράμματος αξιοποίησης απορριμμάτων (ΣΠΑΑΡ), ex-post αξιολόγηση των προγραμμάτων ΠΑΒΕ - ΣΥΝ - ΠΕΝΕΔ σε προκηρύξεις προγραμμάτων 1989-1996, της διαχείρισης της έρευνας & τεχνολογίας από τη ΓΓΕΤ 1990-1998, μελέτη της συμβολής του προγράμματος ΠΕΝΕΔ στη σταδιοδρομία και στην απασχόληση των νέων ερευνητών προκηρύξεις προγραμμάτων ετών 1989, 1991 & 1995, την αποτίμηση του προγράμματος ΠΡΑΞΕ (SPIN OFF)-φάση Α ΄ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» 2000 - 2006 , του Επιχειρησιακού Προγράμματος Έρευνας και Τεχνολογίας – ΕΠΕΤ Ι και του προγράμματος STRIDE. Τέλος, παρουσιάζονται μελέτες οι “ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΚΟ ΟΡΙΖΟΝΤΑ ΤΟ 2000-2010”, στους τομείς των Πολυμερών, της Υγείας, της Οικοδομής, των Τροφίμων και Ποτών, της Γεωργίας, των Τηλεπικοινωνιών, της Ενέργειας, της Κλωστοϋφαντουργίας, των Μεταλλικών Υλικών, των Κεραμικών Υλικών και των Μεταφορών. Οι συγκεκριμένες μελέτες ανατέθηκαν από το τότε Υπουργείο Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, ΓΓΕΤ (1992) σε επιστημονικούς φορείς και ομάδες επιστημόνων.


ΑΡΧΕΙΑ