Ενταξη στο ελληνικο Ε&Τ συστημα Ερευνητων απο το εξωτερικο 2001 (ΕΝΤΕΡ 2001)

 • Στόχοι του προγράμματος Το πρόγραμμα επιδιώκει την προσέλκυση αξιόλογων ερευνητών από το εξωτερικό και την ένταξή τους για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στο ερευνητικό σύστημα της χώρας με κύριο στόχο την μεταφορά Ε & Τ πληροφοριών και τεχνογνωσίας από τον διεθνή χώρο προς τις ελληνικές ερευνητικές μονάδες και αντίστροφα, σε θέματα κρίσιμα για την περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους και την βελτίωση της δικτύωσης ελληνικών ερευνητικών ομάδων με ξένες. Η αξιοποίηση της τεχνογνωσίας αυτής μπορεί να οδηγήσει:
  1) Στον αναπροσανατολισμό των δραστηριοτήτων των ερευνητικών μονάδων σε νέες κατευθύνσεις έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, που μπορεί να συμβάλουν αποτελεσματικά στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Ελλάδας και των χωρών προέλευσης των ερευνητών, αλλά και στην γενικότερη αναβάθμιση της ποιότητας της έρευνας που διεξάγουν, καθώς και των υπηρεσιών που προσφέρουν σε τρίτους.
  2) Στην ανάπτυξη δεσμών με ερευνητικές ομάδες τρίτων χωρών, για τη μεταφορά από και προς αυτές καλών πρακτικών, τεχνικών συλλογής, ανάλυσης και επεξεργασίας δεδομένων.
  3) Στην αναβάθμιση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού σε τομείς που κρίνονται ιδιαίτερης σημασίας για την διαδικασία οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης της Ελλάδας.
  4) Στην επίλυση συγκεκριμένων επιστημονικών και τεχνολογικών προβλημάτων συνυφασμένων με την ανάπτυξη τομέων της οικονομίας και της ανταγωνιστικότητας.
  5) Στην δημιουργία υποδομής-προϋποθέσεων για την αμεσότερη ένταξη των ελληνικών ερευνητικών μονάδων σε διεθνή Ε & Τ δίκτυα.

  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ